Rapla Hooldekeskus on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmetena tuleb käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

Tavalised isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega saab teda otse või kaudselt tuvastada. Tavaliste isikuandmete alla kuuluvad näiteks: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid. 

Tundlikud isikuandmed  loetakse samuti neid andmed, mille avaldamisega kaasneb oht elule ja tervisele, identiteedivargusele ning kui võib kaasneda varaline ja mainekahju jms. Näiteks on tundlike andmetena käsitletav sotsiaalabi saamine, samuti kriminaal- ja väärteomenetlusega kogu toimumise protsessi jooksul seotud andmed. Selleks saavad olla makseteenustega seotud andmed pankades, krediitkaardi andmed, digitaalsed usaldusteenuse andmed digiallkirjastamiseks, mitteavalik teave inimese varandusliku seisu kohta, sõnumisaladusega kaetud sideandmed, reaalajas asukohatuvastuse andmed, krediidireiting jm profileerimine, millel on õiguslik tagajärg või oluline mõju. Paljudel juhtudel osutub tundlikuks inimese kohta käiv info, mis on avaliku teabe seaduse alusel käsitletav kui juurdepääsupiiranguline teave. 

Eriliiki isikuandmed kui delikaatsed isikuandmed. Nendeks on isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (ennekõike sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutised), terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. 

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Rapla Hooldekeskus töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid alljärgnevate teenuste osutamiseks:

  • Hoolekandeasutuse – üldhooldusteenus; koduhooldusteenus; eluasemeteenus jm toetavad teenused  
  • Erihoolekandeteenused

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

Klient- teenusele saabudes:

Töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

Teie lähedane või eestkostetav tuleb meile teenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida Teiega leping. Edastame Teile kui kliendi lähedasele tema terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui klient on nõusoleku andnud.

Klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks

Töötleme Teie isikuandmeid kliendiga seotud teabe edastamiseks.

Soovite enda hooldus-, ravi- või muude teenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamist.

Kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.