Igapäevelu toetamise teenus (ITT erihoolekandeteenus täiskasvanule) Tugikeskus „Vahtra“

Aadress: Tallinna mnt 17, 79511 Tugikeskus on avatud E – R 8.30- 16.30

Tugikeskus “Vahtra” osutab sotsiaalteenuseid Rapla valla vaimupuuetega ja psüühikahäiretega inimestele.

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Teenuse raames:

  • kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit,
  • juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel,
  • juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,
  • juhendatakse tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel,
  • kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist,
  • nõustatakse inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärades,
  • toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega inimesi toetavate gruppide tegutsemist nende juhendamise ja nõustamise kaudu,
  • kaasatakse inimest muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Tugikeskust „Vahtra” juhib ja haldab Rapla Hooldekeskus.

Vastavalt lepingutele osutab tugikeskus „Vahtra” igapäevaelu toetamise teenust ka teiste valdade inimestele.

Tugikeskus „Vahtra” projektitöö esmaseks partneriks on MTÜ Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühing.