Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel.

Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima isikliku abistaja tööd.

Teenuse vajaduse määramiseks hinnatakse kõrvalabi vajadust iga isiku puhul eraldi. Esimesel võimalusel taotluse saamisest arvates külastab sotsiaaltöö spetsialist teenust vajavat isikut, hindab tema toimetulekuvõimet ning isikliku abistaja teenuse vajadust.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks esitatakse sotsiaalabi taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.