Rapla vallas osutatavate sotsiaalteenuste hinnakiri:

UUS HINNAKIRI alates 1.07.2022 (link uuele hinnakirjale)

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõikest 1:
1. Kehtestada Rapla Hooldekeskuse osutavate teenuste hinnad järgmiselt:
1.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris – 745 eurot kuus/24,50 eurot ööpäevas;
(Rapla VV 2. märtsi 2020. a korraldus nr 107 – rakendatakse 1. aprillist 2020)
1.1.1 ööpäevaringse hoolduse hinnas
sisalduv toidupäeva maksumus – 6 eurot;
1.2 kriisiteenus – 20 eurot ööpäevas;
1.3 eluasemeteenus Alu sotsiaalmajas ja Alu tugikeskuses
1.3.1 sotsiaalpind ühekohalises toas – 120 eurot;
1.3.2 sotsiaalpind kahekohalises toas – 100 eurot;
1.4 toitlustamine päevakeskuses:
1.4.1 supiportsjon – 1,4 eurot (1/2 portsjonit 0,8 eurot);
1.4.2 magustoit – 1 euro;
1.5 saunateenus – 1,8 eurot kord;
1.6 pesupesemine ja/või kuivatamine – 1,6 eurot masinatäis;
1.7 igapäevaelu toetamise teenus teistele valdadele – 150 eurot kuus.
2. Kehtestada Juuru ja Kaiu Hooldekodu osutatavate teenuse hinnad järgmiselt:
2.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris – 765 eurot kuus/25 eurot ööpäevas;
(Rapla VV 2. märtsi 2020. a korraldus nr 107 – rakendatakse 1. aprillist 2020)
2.1.1 ööpäevaringse hoolduse hinnas
sisalduv arvestuslik toidupäeva maksumus – 6 eurot;
2.2 saunateenus – 1,8 eurot;
2.3 duši kasutamine – 1 euro;
2.4 pesu pesemine ja/või kuivatamine – 1,6 euro masinatäis.
(Rapla VV 8. aprilli 2019. a korraldus nr 130 – rakendatakse 1. märtsist 2019)
3. Kehtestada hoolduspere vanema toetuseks kokku 375 eurot kuus, millest:
3.1 lapse isiklike kulude katteks – 240 eurot;
3.2 hoolduspere vanema toetus – 135 eurot.
4. Kehtestada sotsiaalkorteris ja -eluruumis eluasemeteenuse üüri alammäärad järgmiselt:
4.1 kaugküttega eluruumis – 1,3 eurot/m2;
4.2 ahjuküttega eluruumis – 0,7 eurot/m2;
4.3 elektriküte – 1,1 eurot/m2.
5. Kehtestada koduteenuse hinnad järgmiselt:
5.1 koduteenus kuni neli tundi nädalas – 3 eurot/tund;
5.2 iga järgnev tund – 10 eurot.
6. Kehtestada juhuveona sotsiaaltransportteenuse hinnad järgmiselt:
6.1 invabussiga raske ja sügava puudaga isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta; 6.1.1 500 kilomeetri täitumisel:
6.1.1.1 ühel suunal sõit – 0,7 eurot/km;
6.1.1.2 ühel suunal edasi-tagasi sõit – 0,4 eurot/km.
6.2 sõiduautoga raske ja sügava puudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta; 6.2.1 500 kilomeetri täitumisel:
6.2.1.1 ühel suunal sõit – 0,5 eurot/km;
6.2.1.2 ühel suunal edasi-tagasi sõit – 0,3 eurot/km.
6.3 Kehtetu
(Rapla VV 8. aprilli 2019. a korraldus nr 130 – rakendatakse 1. märtsist 2019)
6.4 Sotsiaaltransporditeenuse samaaegsel kasutamisel mitme isiku poolt tasub iga teenust kasutav isik eraldi vastavalt kõigi kasutajate vahel jagatud teenuse hinnale.
6.5 Samaaegsete sotsiaaltransporditeenuste tellimuste korral täidetakse esmalt tellimused meditsiiniasutuse külastamiseks.
6.6 Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäevadel kella 7.00 kuni 17.00.
7. Korraldust rakendatakse alates 2019. aasta 1. aprillist, välja arvatud:
7.1 punkt 3, mida rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist;
7.2 punkt 6, mida rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. märtsist.
8. Tunnistada kehtetuks:
8.1 Rapla Vallavalitsuse 26. veebruari 2018. a korraldus nr 107 “Rapla vallas osutatavate
sotsiaalteenuste hindade kehtestamine;
8.2 Rapla Vallavalitsuse 18. juuni 2018. a korralduse nr 296 “Sotsiaaltoetuste määrade ning -teenuste hindade kehtestamine“ punktid 1.3, 2.2, 3 ja 4.
9. Korralduse peale võib esitada Rapla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavakstegemisest.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.