Rapla vallas osutatavate sotsiaalteenuste hinnakiri:

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõikest 1:

 1. Kehtestada Rapla Hooldekeskuse osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
  1.1. ööpäevaringne hooldus statsionaaris 1150 eurot kuus;
  1.2. hooldatava osalus 620 eurot/20,40 eurot ööpäevas;
  1.3. hoolduskomponent 530 eurot kuus;
  1.4. ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv toidupäeva maksumus 7,50 eurot;
  1.5. kriisiteenus 30 eurot ööpäevas;
  1.6. eluasemeteenus Alu sotsiaalmajas ja Alu tugikeskuses:
  1.6.1. üür ühekohalises toas 170 eurot kuus;
  1.6.2. üür kahekohalises toas kokku 140 eurot kuus.
  1.7. toitlustamine päevakeskuses:
  1.7.1. supiportsjon 2 eurot (1/2 portsjonit 1 euro);
  1.7.2. magustoit 1 euro.
  1.8. saunateenus 2 eurot kord;
  1.9. duši kasutamine 1,50 euro;
  1.10. pesupesemine ja/või kuivatamine 2,50 eurot masinatäis;
  1.11. igapäevaelu toetamise teenus teistele valdadele 195 eurot kuus.
  2. Kehtestada Juuru ja Kaiu Hooldekodu osutatavate teenuse hinnad järgmiselt:
  2.1. ööpäevaringne hooldus statsionaaris 1150 eurot kuus;
  2.2. hooldatava osalus 620 eurot kuus ja 20,40 eurot ööpäevas;
  2.3. hoolduskomponent 530 eurot kuus;
  2.4. ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv arvestuslik toidupäeva maksumus 7,50 eurot;
  2.5. duši kasutamine 1,50 euro;
  2.6. pesu pesemine ja/või kuivatamine 2,50 eurot masinatäis.
  3. Kehtestada sotsiaalkorteris ja -eluruumis eluasemeteenuse üüri alammäärad kuus järgmiselt:
  3.1. kaugkütte ja elektriküttega eluruumis 2,50 eurot/m²;
  3.2. ahjuküttega eluruumis 1,50 eurot/m².
  4. Kehtestada koduteenuse hind järgmiselt:
  4.1. koduteenus kuni viis tundi nädalas 4 eurot/tund;
  4.2. iga järgnev tund 15 eurot.
  5. Kehtestada isikliku abistaja teenuse hind 8,00 eurot/tund.
  6. Kehtestada puudega lapse tugiisikuteenuse hind 8,00 eurot/tund.
  7. Kehtestada juhuveona sotsiaaltransportteenuse hinnad järgmiselt:
  7.1. invabussiga raske ja sügava puudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta ning
  500 kilomeetri täitumisel:
  7.1.1. ühel suunal sõit 0,9 eurot/km;
  7.1.2. edasi-tagasi sõit 0,6 eurot/km.
  7.2. sõiduautoga raske ja sügava puudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta ning
  500 kilomeetri täitumisel:
  7.2.1. ühel suunal sõit 0,8 eurot/km;
  7.2.2. edasi-tagasi sõit 0,5 eurot/km.
  7.3. sõiduautoga isikule, kellele ei ole puuet määratud, ent erivajadustest tingituna vajab transporti:
  7.3.1. ühel suunal sõit 0,8 eurot/km;
  7.3.2. edasi-tagasi sõit 0,5 eurot/km.
  7.4. seisutund sotsiaaltransportteenuse kasutamisel (v.a tervishoiuasutus) 10 eurot/tund.
  Seisutunni veerand- ja kolmveerandtund ümardatakse pool- ja täistunniks;
  7.5. sotsiaaltransportteenuse samaaegsel kasutamisel mitme isiku poolt tasub iga teenust kasutav
  isik eraldi vastavalt kõigi kasutajate vahel jagatud teenuse hinnale;
  7.6. samaaegsete sotsiaaltransportteenuse tellimuste korral täidetakse esmalt tellimused
  tervishoiuasutuse külastamiseks;
  7.7. sotsiaaltransportteenust Rapla valla transpordiga osutatakse tööpäevadel kella 7.00 kuni
  17.00;
  7.8. vajadusel tagatakse puudega isikule, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist,
  ööpäevaringne sotsiaaltransport sisse ostetud teenusega.
  8. Tunnistada kehtetuks Rapla Vallavalitsuse 11. aprilli 2022 korraldus nr 172 „Rapla vallas
  osutavate sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“.
  9. Korralduse peale võib esitada Rapla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
  korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
  korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
  seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel, arvates korralduse teatavakstegemisest.
  10. Korraldus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.